Referat årsmöte 2014

Vänföreningens årsmöte 2014 hölls den 26 mars i museets lilla hörsal.
Ca 40 vänner samlades till gängse förhandlingar som öppnades av Henrik Atmer och leddes av Bo Fernholm.
Henrik redogjorde för verksamhetsberättelsen och även för årets ekonomiska resultat, som uppgick till 81 220 kr.
Styrelsens förslag att avsätta 81 000 kr till Vänföreningens stipendiefond godkändes.
Christer Sylvén, Simpnäsansvarig, informerade om det gångna årets händelser för Simpnäs.

Valberedningen presenterade sina förslag och till ny
ordförande – på 1 år – valdes Ulla Tandberg.
Som ny styrelseledamot invaldes Stefan Olsson.
Omval gällde för Elsa Wicklund och Hans Lundberg.

Under mötet framfördes ett förslag om höjd medlemsavgift och efter omröstning
fastslogs följande att gälla fr.o.m. 2015
- enskild medlem 175 kr
- par med samma adress 275 kr
Enligt våra stadgar gäller då för
- stödjande medlem 525 kr (3 x enskilt medlemskap) och för
- ständig medlem 2625 kr (15 x enskilt medlemskap).

Henrik Atmer avtackades för sitt ordförandeskap, lämnar sitt dubbla ansvar.
Henrik fortsätter med sitt uppdrag som Vänföreningens och Stiftelsens kassör.

Efter årsmötet berättade en av årets stipendiater Anders Telenius om det
pågående projektet på Simpnäs om fladdermössens beteende i mörkret.
Anders har genomfört en förstudie om fladdermusaktiviteterna på Simpnäs under 2012.

En av de intressanta delarna i Anders Telenius forskning är att han utvecklar teknik för ljudfångst av flygaktiviteten hos fladdermöss i deras relation till bytesförekomsten.
Att kunna urskilja och välja fladdermössens läten speciellt visade sig vara mycket svårt då andra oväntade (oönskade) ljud fick utrustningen att sätta igång (t ex mobiltelefonsignaler).
Erfarenheterna, som Anders förmedlade, var att den utrustning han tänker använda
i den fortsatta forskningen har teknik, som blivit väsentligt bättre och samtidigt billigare.

     
 
Stefan Olsson / Ulla Tandberg