Nyhetsbrev våren 2017

NYHETSBREV våren 2017

Kära Vänner av Naturhistoriska Riksmuseet!

 

Kära Vänner av Naturhistoriska Riksmuseet!

Riksmuseet firade ett sekel i Frescati förra året då dessa jubileumsfrimärken gavs ut.

Riksmusei Vänner vill nu tacka Jan-Olov Westerberg för hans tid som chef för Naturhistoriska Riksmuseet och välkomna en ny överintendent.

Den första juni 2017 tillträder en ny chef för Naturhistoriska riksmuseet. Regeringen har utsett Joakim Malmström till ny överintendent och chef för Naturhistoriska riksmuseet.

Joakim Malmström är idag universitetsdirektör och chef för den centrala universitetsförvaltningen vid Stockholms universitet. Han har tidigare varit universitetets planeringschef och före detta kansli­chef vid den samhällsvetenskapliga fakulteten. Nuvarande överintendent Jan-Olov Westerberg har varit chef för Naturhistoriska riksmuseet sedan år 2008.

Det här nyhetsbrevet går ut till alla medlemmar i Riksmusei Vänner! Vi sänder per post till dem som inte har internet (eller ännu inte meddelat sin mail-adress) och till alla på Vänföreningens mail-lista. (brevet finns även på Vänföreningens hemsida - http://riksmuseivanner.se/ - under rubrik ”Nyhetsbrev -ordförandebrev”)

Som medlem är du en viktig person! Genom ditt medlemskap har föreningen möjlighet att främja Riksmuseet genom gåvor och stipendier samt sprida kännedom och marknadsföra museet.

Gåvor och stipendier – varje år avsätter Vänföreningen och René & Ebba Malaises stiftelse (som förvaltas av Vänföreningen) en summa avsedd att sökas av personer verksamma vid museet - för forskning eller museiangelägna verksamheter. De senaste åren uppgår stipendiesumman till mer än 1,5 miljoner kronor! Stipendiesumman för 2017 beslutades bli 160 000 kronor.

Marknadsför museet gör vi vänner genom att berätta om museet och om Vänföreningen. Den broschyr som Vänföreningen har finns på museet i informationsfacken - tag gärna ett antal vid ditt museibesök och sprid bland vänner och bekanta. Styrelsen agerar genom att kontakta biologi- och botaniknärstående föreningar. Vi söker nya medlemmar och gemensamma aktiviteter. Ett exempel på detta är seminarier i samarbete med Bergianska Trädgårdens Vänner.  

Under många år har Riksmusei Vänner haft en egen programverksamhet. I takt med museets utvidgade uppdrag att förmedla ”lärande” genom utställningar och föredrag/föreläsningar har programverksamheten alltmer tagits över av museets pedagoger.

Vänföreningen samarbetar med ”Avdelningen för lärande” via programförslag. Vi vill gärna kunna sända ut höst- och vårprogrampunkter via två nyhetsbrev (höga portokostnader!). I dagsläget får alla vänner med mailadress museets kortsiktiga program vidaresänt av Henrik Atmer, som handhar medlemsregistret.

Vänföreningen har gott samarbete med museiledningen. Vännerna erbjuds till exempel att delta i ”FishBase Symposium”. De vänner som nås av mail får erbjudande om Cosmonovas förhands­visningar.

Planer och kommande händelser på Riksmuseet följer nedan.

Närmast har vi, den 19 mars, ett intressant seminarium på Riksmuseet.
 

Senare väntar vårt årsmöte – den 28 mars! Kallelse följer med Nyhetsbrevet. Till årsmötet ber vi er ta ställning till det nya stadgeförslag som styrelsen föreslog vid föregående årsmöte. Avsikten är att förenkla och något modernisera innehållet. Vi bifogar såväl gällande som det nya förslaget. Till vår glädje ställer museets Thord Fransson upp. Han är förste intendent för Miljöforskning och över­vak­ning och kommer att berätta om ”Fågelflyttning – på längden och tvären”.

Naturhistoriska Riksmuseet bjuder in till Seminarium – ”Naturen inför rätta”

Ett föredrag om Linnés skrifter

Söndag den 19 mars 2017.

Plats: Naturhistoriska Riksmuseet.

Årsmöte med Föredrag och Bildvisning: Fågelflyttning – på längden och tvären

Som vår gäst på årsmötet tisdagen den 28 mars 2017 kl. 18.00 har vi Thord Fransson som är förste intendent för Miljöforskning och övervakning.

En stor del av de fåglar som häckar i Sverige är flyttfåglar och variationen i vart de flyttar är väldigt stor. Ringmärkning har gett oss mycket av den kunskap vi har om olika arters flyttningsmönster och under senare tid har ny teknik bidragit till nya spännande upptäckter. En del arter är på flyttning närmare halva året och tillbringar vintern söder om ekvatorn. Många fåglar passerar regelbundet Sahara för att nå vinterkvarteren i Afrika och själva ökenpassagen är en verklig utmaning. Att även oerfarna ungfåglar verkar vara väl programmerade för att klara överflygningen visar studier som bedrivits på Kreta.

Plats: Naturhistoriska Riksmuseet, Lilla Hörsalen.

Fritt inträde, ingen förhandsanmälan.

Föredrag och Bildvisning: Valfångst och fiske i Antarktis

Som vår föreläsare onsdagen den 5 april 2017 kl. 17.30 har vi Bo Fernholm som är professor emeritus i vertebratzoologi vid Naturhistoriska riksmuseet.

Antarktis, jordens sydligaste kontinent, vilar på enorma resurser. Dessa förvaltas i en unik modell för fredlig internationell samverkan (Antarktisfördraget) av stor betydelse inte bara för kontinentens och hela regionens utveckling utan även globalt.  Innan överenskommelsen kom på plats skedde hänsyns­lös rovdrift först på sälar, därefter valar och slutligen fisk. I dag är ett stort fiske inriktat på krill och vårt grannland Norge profilerar sig genom att ta den största fångsten (ca 100 000 ton per år).!

Vi välkomnar även Bergianska Trädgårdens Vänner.

Plats: Naturhistoriska Riksmuseet, Lilla Hörsalen. Fritt inträde, ingen förhandsanmälan.

Bogesundslandet – Stockholmstraktens nya stora naturreservat i Vårprakt

Lördag 6/5 kl 9.00

Bogesundslandet i Vaxholms kommun nordöst om Stockholm har nyligen blivit naturreservat. Det är ett av länets största reservat med många olika naturtyper representerade. Här finns en vacker slotts­park med ovanliga träd, ett domänreservat med 300-åriga lindar, våtmarker, hagmarker, urskogs­artad barrskog m m. Vi gör en utflykt till några av de mest spännande naturmiljöerna. Samling vid parkeringen vid Montebello strax söder om Pålsundsbron lördag 6/5 kl 09.00. Efter Pålsundsbron, fortsätt ca 200 m, tag vänster mot Tenö varv, parkeringen ligger på vänster sida efter ca 100 m. Åter ca 15.00. Medtag lunchfika!

Exkursionsledare: Bo Eknert

Anmälan till Stefan Olsson, e-mail: per.stefan.olsson@gmail.com senast 28 april eller tfn 070‑6894731

Meddela om ni har tillgång till bil.

Med kollektivtrafik: buss 670 från Tekniska högskolan 8.20. Byte till buss 681 vid Kulla vägskäl. Framme vid hpl Tenövägen 9.02.

Om andra planer under 2017 får vi återkomma med i kommande Nyhetsbrev.

Till sist – ber vi er vänligen snarast betala in medlemsavgiften för 2017.

Enskild medlem 150 kr och familjemedlemskap 250 kr. Pg. 971-2, Föreningen Riksmusei Vänner. Frågor kring medlemskapet – kontakta kassören Henrik Atmer,

e-post: henrik@atmer.se tfn 070-6783268.

 

Med vänliga hälsningar

Stefan Olsson
ordförande RMV

ordforande@riksmuseivanner.se

Övriga styrelsemedlemmar är - Bo Fernholm, Bo Eknert, Christer Sylvén, Kristina Skarin, Petra Hultenius, Henrik Atmer, Lenn Jerling, Ulla Tandberg.