Årsmöte 2016

ÅRSMÖTE 2016

Vänföreningens årsmöte hölls den 15 mars – i museets Lilla hörsal.
Inte lika pampigt som 90-årsjubileet förra året – men stilenligt och ganska välbesökt.
Till mötes-ledare valdes Bo Fernholm, som elegant genomförde den godkända agendan punkt för punkt.
Likaledes valdes välskrivande Bo Eknert till sekreterare.

Mötesdeltagarna kunde ta del av utskrivna dokument – dagordning, verksamhetsberättelse, ekonomisk redogörelse, årets stipendiater och valberedningens förslag.
Likaså fanns vänföreningens gällande och ev. kommande stadgetexter att tillgå.

Efter genomgång av årets verksamhet och ekonomi, lästes revisionsberättelsen upp och mötet gav styrelsen ansvarsfrihet.
Årsmötet godkände styrelsens två ekonomiska förslag - att årets RMV-vinst förs till nästa års stipendiefond och att nästkommande årsavgifter är oförändrade.

Kristina Skarin redogjorde för 2016 års stipendieutdelning och Christer Sylvén för Simpnäs-året. Överskottet från uthyrningen och förvaltningen av Simpnäs går till utdelning enligt stiftelsens stadgar.

Så redogjorde Stefan Lundberg för valberedningens förslag. Två förändringar i styrelsens sammansättning röstades igenom.
Ulla Tandberg kvarstår i styrelsen men har avböjt fortsatt ordförandeskap – Stefan Olsson, styrelseledamot, valdes till ordförande på 1 år.
Alla övriga styrelsemedlemmar omvaldes resp. står kvar på sina mandat.
I Vänföreningen mångåriga Elsa Wicklund avgår pga. åldersskäl. Mötet valde in Petra Hultenius. Petra känner Vänföreningen sedan många år – har senaste 20 åren varit på Simpnäs under någon period varje år!

Under punkten ”övriga frågor” diskuterades styrelsens förslag till revidering av Vänföreningens stadgar. Årsmötet godkände förslaget och gav styrelsen uppdrag att fortsätta genomförandet via ett extra föreningsmöte eller kommande årsmöte.

Ulla Tandberg avtackade Elsa Wicklund – i hennes frånvaro – och överlämnar vid annat tillfälle blommor och ett exemplar av Vänföreningens nytillverkade ”Korall”.

Årsmötet avslutades.

Nu dags att lyssna till ”Samba, kontinenternas dans”!
Åke Johansson, förste intendenten vid enheten för Geovetenskap och museets ”jourhavande geolog” lät oss färdas genom årmiljonernas kontinentrörelser.
Läs om dessa spännande skeden i bif. pdf-artikel från ”Geologiskt forum nr 72” >>

Även Åke avtackades med en vacker ”Korall”.

Ulla Tandberg